REGULAMIN STRONY

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Serwisu pod adresem www.hedonista.red świadczącego niniejsze usługi:

 • dostęp online do zapoznania się z ofertą Sprzedawcy;

 • zakup oferowanych towarów przez Internet.

 

Sprzedającym jest Prosper Trade & Travel Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Zajęczej 15 p. 3, 00-351 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000531837, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 123 129 19 43, numer Regon: 147457553, zwaną dalej „Hedonista”. Serwis należy do rodzinnej firmy, która produkuje oleje chili i inne ostre przyprawy.

§ 1 Definicje

Użyte w niniejszym dokumencie określenia oznaczają:

 

Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.

 

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie usługi elektronicznej.

 

Przedsiębiorca – to Klient będący osobą prawną, jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, osobą fizyczną dokonującą zakupu związanego bezpośrednio lub pośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, podmiot dokonujący wskazania identyfikującego go numeru identyfikacji podatkowej (NIP) na potrzeby dokonywania zakupów w Sklepie.

 

Przedmiot transakcji - towary i usługi wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Klienta o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

 

Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

 

Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.

 

Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.

 

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).

 

Sklep Internetowy (Sklep) - serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem www.hedonista.red/shop za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.

 

Strona – Usługodawca i Klient.

 

Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.1000lakes.pl/shop

 

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

Siła wyższa (force majeure) – zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli stron a w szczególności zdarzenia wywołane siłami przyrody, jak powodzie, ulewy itp., czynnościami osób trzecich, na których działania żadna ze Strona nie miała bezpośredniego wpływu, stan klęski żywiołowej, zamachu terrorystycznego lub jego groźby, niepodanie lub podanie danych niekompletnych lub wprowadzających w błąd jak i takich, które uniemożliwiają realizacje zamówienia, brak kontaktu z Klientem oraz inne określone w niniejszym Regulaminie przypadki, które przez Strony będą traktowane jako okoliczności niezawinione w niemożności realizowania umowy kupna sprzedaży, traktowane jako okoliczności, uzasadniające odstąpienie przez Strony od umowy. Przez siłę wyższą nie rozumie się upływ okresu ważności produktów lub ich przydatności.

 

§ 2 Zasady ogólne

Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym „Hedonista” przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia. Sklep internetowy „Hedonista” prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mailem informację o jego przyjęciu. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Sklepu internetowego „Hedonista”.

 

§ 3 Składanie zamówień

 

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki, które zostaną ustalone z Klientem przy przyjęciu Przedmiotu transakcji do wykonania. Wyjątkiem od tej reguły są jednorazowe transakcje od określonej kwoty podanej przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym – w wymienionych przypadkach Przedmiot transakcji zawiera koszt wysyłki i Klient przed dokonaniem zakupu zostanie o tym poinformowany. Cena podana przy każdym towarze jest - w chwili złożenia zamówienia - ceną wiążącą.

 2. Zamówienia przyjmowane są przez Sklep internetowy, telefonicznie lub drogą mailową.

 3. Aby złożyć zamówienie w Sklepie internetowym „Hedonista”, na stronie www.hedonista.red/shop, Klient nie ma obowiązku rejestrowania własnego konta. Jednak przy składaniu zamówienia, Klient ma wymóg podania imienia i nazwiska, adresu dostawy, numeru telefonu kontaktowego (z numerem kierunkowym - w przypadku telefonów stacjonarnych) oraz adresu e-mail. Dane te są niezbędne do zapewnienia przez Sklep internetowy „Hedonista” szybkiej, sprawnej i bezproblemowej realizacji zamówienia Klienta oraz kontaktu z nim, w razie potrzeb określonych w niniejszym „Regulaminie”. Wszystkie pozostałe pola formularza rejestracji są opcjonalne i mogą zostać przez Klienta (w dowolnej chwili) uzupełnione, zmienione lub skasowane

 4. Nieprawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, błędnie podane dane adresowe lub kontaktowe mogą spowodować opóźnienia w realizacji zamówienia, a nawet je uniemożliwić.

 5. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub wycofać złożone zamówienie telefonicznie, do momentu wysłania przesyłki, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w §1 regulaminu Zwrotów i reklamacji

 6. Zamówienia poprzez Sklep internetowy lub e-mail można składać 24 godziny na dobę 7 (siedem) dni w tygodniu przez cały rok. Składanie zamówienia drogą telefoniczną jest możliwe wyłącznie w godzinach podanych na stronie głównej Serwisu.

 7. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

 8. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy.

 9. Dane osobowe Klienta zbierane przez "Hedonista", przy zamówieniu za pośrednictwem Sklepu internetowego, zbierane są w celu realizacji zawartej z nim umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej sklepu internetowego.

 10. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Usługodawcy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą.

 11. Rezygnacja z realizacji zamówienia przez Przedsiębiorcę na 24h przed terminem wysyłki (odbioru) towaru obliguje go do zapłaty naliczonej opłaty za wysyłkę zgodnie z rzeczywistą wartością poniesionych kosztów. Przedsiębiorca wyraża zgodę na potrącenie z wzajemnymi pieniężnymi roszczeniami Sprzedającego.

 12. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego poinformowania o tym. W przypadku, gdy zmiana ceny nastąpiła po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedający zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Klienta o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny, zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które uzyskały status „Wysłane”.

 13. Oferta Sklepu internetowego „Hedonista” powstaje na podstawie informacji od współpracujących z nim dostawców, a lista dostępnego asortymentu jest - na bieżąco - uaktualniana. Może się jednak zdarzyć, że towar, który został wybrany i zamówiony jest chwilowo niedostępny (np. został wyprzedany). W takim przypadku, Sklep internetowy „Hedonista” stara się jak najszybciej poinformować o tym Klienta. Klient może wówczas np. dokonać zmian w zamówieniu, anulować je (w całości lub części), albo zgodzić się na wydłużenie czasu realizacji zamówienia.

 14. Sklep internetowy „Hedonista” dokłada wszelkich starań aby informacje o dostępności produktów, prezentowane na stronie www.hedonista.red/shop, były zgodne ze stanem faktycznym.

§ 4 Wysyłka, koszty i termin wysyłki

 

 1. Dostawa produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej. Wysyłanie przesyłek ze Sklepu internetowego „Hedonista” do osób na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej, wybranej przez Sklep internetowy „Hedonista”.

 2. Opcje dostawy i koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania zamówienia.\

 3. Towar wysyłany jest pod adres Klienta: wskazany w formularzu zamówienia lub podany drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm przesyłkowych. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego. W przypadku odbioru osobistego, najlepiej uprzedzić sprzedającego telefonicznie lub drogą elektroniczną planowany czas przybycia, żeby pracownicy "Hedonista" mogli przygotować zamówienie do odbioru.

 4. Towar jest dostarczany nie później niż 3 (trzy) dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji, z zastrzeżeniem przypadków siły wyższej a w przypadkach o których mowa w ust. 2 firma kurierska podaje przewidywany czas dostawy, zależny od tego, do którego ze wskazanych krajów jest realizowana dostawa, jednakże nie powinien przekroczyć 10 (dziesięć) dni roboczych, z zastrzeżeniem przypadków siły wyższej.

 

§ 5 Płatności

 

 1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon (fakturę).

 2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pomocą karty kredytowej/płatniczej (w trakcie składania zamówienia) lub przelewem na konto Sklepu. Równocześnie w trakcie składania zamówienia Sprzedawca udostępnia możliwość dokonania szybkiego przelewu na rachunek bankowy Sklepu za pośrednictwem zewnętrznej platformy: systemu PayPal.

 

§ 6 Odbiór towaru

 

 1. Każdy Przedsiębiorca i Klient Sklepu internetowego „Hedonista” jest zobowiązany, także w swoim dobrze pojętym interesie, do sprawdzenia przesyłki podczas odbioru - czy nie nosi widocznych śladów uszkodzenia. Jeśli jej stan sugeruje wcześniejsze otwarcie lub zniszczenie zawartości, Przedsiębiorca lub Klient powinien sprawdzić zawartość przy osobie dostarczającej przesyłkę. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Przedsiębiorcy lub Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

 2. Oferta produktów dostępnych w Sklepie internetowym „Hedonista” oraz niniejszy „Regulamin” są ważne wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i w każdym przypadku dokonywania zakupów ze wskazaniem miejsca dostawy do pozostałych krajów Unii Europejskiej.

 3. W przypadku Przedsiębiorców, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

 4. Sklep internetowy „Hedonista” zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży lub zmiany ich cen, bez wcześniejszej zapowiedzi.

 5. Sklep internetowy „Hedonista” stara się opisywać produkty w sposób rzetelny i dokładny. W razie wątpliwości związanych z cechami lub działaniem produktów, można skontaktować się telefonicznie lub e-mailem z obsługą Sklepu.

 6. Klient Sklepu internetowego „Hedonista” przyjmuje do wiadomości, że zdjęcia produktów i towarów prezentowane w formie elektronicznej mogą (ale tylko) nieznacznie odbiegać od ich rzeczywistego koloru, kształtu czy wzoru.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

 2. Przepisami obowiązującymi w Sklepie internetowym są przepisy prawa polskiego. Komunikacja i obsługa Klienta odbywają się w języku polskim, angielskim i chińskim.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 4. Oferta zamieszczona w Sklepie internetowym „Hedonista” nie stanowi oferty w rozumieniu „Kodeksu Cywilnego”, a zatem złożenie zamówienia przez Klienta, nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.

 5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego „Regulaminu”.

 6. Sklep internetowy „Hedonista” nie prowadzi sprzedaży wysyłkowej alkoholu.

 7. Ze Sklepu internetowego mogą korzystać osoby powyżej 16-tu lat. Poniżej tego wieku wymagana jest zgoda rodzicielska.